Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LV/558/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
osiedle Niegłowice-Żółków oraz trasy linii
elektroenergetycznej 110 kV w mieście Jasło
30.11.2017 więcej
Uchwała Nr LXVIII/681/2014 z dnia 21listopada 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2014
22.10.2015 więcej
Uchwała Nr LXVIII/680/2014 z dnia 21 listopada 2014
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi
do prowadzenia działalności pożytku publicznego na 2015 rok".
22.10.2015 więcej
Uchwała Nr LXVII/679/2014 RMJ z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2014
22.10.2015 więcej
Uchwała Nr LXVII/678/2014 RMJ z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie powołania komisji ze składu Rady miejskiej Jasła do
sprawdzenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum
gminnego pod względem zgodności z przepisami ustawy o
referendum lokalnym
22.10.2015 więcej
Uchwała Nr LXVI/677/2014 z dnia 3 listopada 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego
pobytu dziecka w przedszkolach oraz wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych:
przedszkolach i innych ...
22.10.2015 więcej
Uchwała Nr LXVI/676/2014 z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Jasła oraz nadania
jej statutu
22.10.2015 więcej
Uchwała Nr LXVI/675/2014 z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie realizacji zadania pn.: "Uzbrojenie osiedla Na Kotlinę
- opracowanie kompletnej dokumentacji"
22.10.2015 więcej
Uchwała Nr LXVI/674/2014 z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie realizacji zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulicy
3 Maja - Baczyńskiego"
22.10.2015 więcej
Uchwała Nr LXVI/673/2014 z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie realizacji zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji
projektowo - budowlanej w ramach zadania: zabezpieczenie osuwiska
przy ul. Leśnej wraz z odbudową ul. Leśnej"
22.10.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się